1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

No information found


Education

No information found


Services

Të gjitha shërbimet shëndetsore që përfshin Mjekësia e përgjithshme.
Service - Visit Price
Shërbime shëndetsore të përgjithshme — 20 minutes
Të gjitha shërbimet shëndetsore që përfshin Mjekësia e përgjithshme
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars