TERMAT DHE KUSHTET

KUSHTET E MARRËVESHJES

1.1 Qëllimi – Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Biznesit (në tekstin e mëtejmë GTC) do të shërbejnë si bazë ligjore për kohëzgjatjen e marrëdhënies kontraktuale midis Doktorim dhe klientit që porosit një produkt ose shërbim të ofruar nga Doktorim. GTC do t'i nënshtrohet ligjit zviceran dhe selia e Doktorim-it si vend ekskluziv i juridiksionit.

1.2 Fillimi - Marrëdhënia kontraktuale do të hyjë në fuqi me pranimin e porosisë ose vënien në punë nga Doktorim në bazë të porosisë së bërë nga klienti. Në varësi të produktit, porosia mund të dorëzohet me telefon, e-mail, formular online ose dokument të nënshkruar ose mund të bëhet me anë të një blerje shërbimi. Data e parë e ngjarjeve do të konsiderohet fillimi i pajtimit ose kontratës. Doktorim rezervon të drejtën të refuzojë një urdhër pa dhënë arsye.

1.3 Kohëzgjatja - Periudha e parë e kontratës përcaktohet nga klienti kur porosit sipas përzgjedhjes së dhënë. Pas përfundimit të kësaj periudhe kontrate, pajtimi ose kontrata (në tekstin e mëtejmë si kontrata) zgjatet automatikisht për të njëjtën periudhë, përveç rastit kur njëra nga palët kontraktuese e zgjidh kontratën të paktën 90 ditë para skadimit të saj. Nëse klienti ndryshon një produkt në një ofrues tjetër, të gjitha shërbimet që lidhen me këtë produkt do të çaktivizohen. Të gjitha pretendimet për shërbimet e Doktorim do të skadojnë nëse klienti kalon te një ofrues tjetër. Me përfundimin e abonimeve, të gjitha shërbimet shoqëruese të mbështetjes dhe përditësimit do të skadojnë. Nga ana tjetër, kontrata skadon vetëm pas përfundimit të afatit.

1.4 Komponentët - Përveç GTC-së, pjesë fikse e kontratës janë edhe kushtet e përdorimit në www.doktorim.com/en/terms-and-conditions/. Opsionet konsiderohen si një zgjatje e një kontrate aktive, me zgjidhjen e kësaj kontrate pretendimi për opsionin përkatës skadon. Opsionet mund të kenë kohën e tyre të funksionimit ose të shoqërohen me kontratën ekzistuese. Kur përdorni shërbime të palëve të treta si shërbimi i emrit të domenit, reklamimi online dhe offline, materialet e shtypura dhe etiketimi, hostimi dhe posta elektronike, zbatohen gjithashtu udhëzimet e palës së tretë përkatëse. Nëse palët e treta kërkojnë një tarifë dhe kjo tarifë nuk përfshihet në ofertën e doktoratës, koston e kësaj tarife e përballon vetëm klienti.

1.5 Devijimet - Marrëveshjet pjesërisht të devijuara ose plotësuese të GTC janë të vlefshme vetëm në bazë të një dokumenti të konfirmuar nga të dyja palët dhe nuk kanë ndikim në zbatueshmërinë e dispozitave të mbetura.

KUSHTET E PAGESËS

2.1 Çmimet - Në parim, zbatohen çmimet e kontraktuara. Nëse nuk specifikohen çmime të qarta, zbatohen kryesisht çmimet e publikuara në www.doktorim.com ose së dyti tarifa për orë prej 169,00 CHF. Të gjitha çmimet janë të kuotuara në franga zvicerane pa TVSH. Çdo zbritje është zbritje dhe është e vlefshme vetëm nëse pagesa bëhet në kohë. Çmimet e abonimit paguhen paraprakisht dhe përgjithësisht faturohen çdo vit, për marketing në internet për tremujor. Doktoratura rezervon të drejtën të rregullojë çmimet në çdo kohë për shkak të ndryshimit të rrethanave. Ndryshime të tilla do të jenë të vlefshme vetëm për kontratat ekzistuese pas rinovimit të tyre, qoftë në avantazh apo në disavantazh të klientit. Rimbursimi i kostove të parapaguara përjashtohet në një rast të tillë ose në rast të zgjidhjes së parakohshme të kontratës me kërkesë të klientit.

2.2 Shpenzimet - Shpenzimet e udhëtimit brenda kufirit të përcaktuar të përjashtimit janë të përfshira në çmime. Shpenzimet e drejtimit përtej kufirit të përjashtimit dhe shpenzimet e telefonit do të faturohen si shpenzim efektiv për orë pa kompensim shtesë për km ose kompensim tarife. Me përjashtim të rasteve kur është rënë dakord shprehimisht ndryshe, të gjitha shpenzimet personale të punonjësve të doktoratës janë gjithashtu të përfshira në çmime. Shpenzimet për leje, poste dhe paketim do të faturohen veçmas.

2.3 Afati i pagesës - Nëse nuk është rënë dakord për periudha të veçanta pagese, 30 ditë neto nga data e faturës do të zbatohen për klientët ekzistues gjithmonë duke përfshirë pagesën në kohë. Për të gjithë klientët e tjerë aplikohet pagesa paraprake. Nëse kontrata zgjatet, periudha e mëposhtme do të faturohet sapo të ketë mbaruar periudha e anulimit.

2.4 Shlyerja - Nëse klienti nuk paguan në kohë, ai do të jetë në mungesë pa paralajmërim. Zgjidhja e pretendimeve nga klienti është e përjashtuar. Nëse klienti nuk e ka paguar faturën deri në afatin e caktuar dhe as nuk ka bërë kundërshtime me shkrim për të me arsyetim, Doktorim mund të ndërpresë ofrimin e të gjitha shërbimeve pa njoftim të mëtejshëm dhe/ose të zgjidhë kontratën pa njoftim ose kompensim.

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E DOKTORIM

3.1 Shërbimet - Doktorim do të jetë përgjegjës për ofrimin e shërbimeve në përputhje me ofertën e pretenduar nga klienti, përshkrimi i produktit i së cilës publikohet në ofertë ose në www.doktorim.com. Doktorim do të jetë i lirë në të gjitha aspektet lidhur me llojin dhe natyrën e mjedisit të kërkuar për këto shërbime; për shembull, mund të përfshihen kompani vendase dhe të huaja ose palë të treta. Çdo ndryshim në këtë drejtim do të bëhet gjithashtu në diskrecionin e Doktorim.

3.2 Materiali fotografik - Nëse mungon materiali fotografik, Doktorim mund të blejë materiale të përshtatshme fotografike nga palët e treta me kërkesë dhe shpenzime të klientit, ku materiali fotografik do të përdoret vetëm për qëllimin specifik dhe do të kufizohet vetëm në kompaninë e klientit, përveç nëse përcaktohet ndryshe ( 1 licencë). Në asnjë rrethanë këto imazhe nuk mund t'u kalohen palëve të treta. E njëjta gjë vlen edhe për fontet dhe të drejtat e tjera pronësore të mbrojtura me licencë.

3.3 Kopjet e mostrave dhe referencat - Doktorim mund të mbajë një numër të arsyeshëm ekzemplarësh (zakonisht 5) të materialeve të printuara për t'i përdorur dhe publikuar si provë të performancës. Doktorim gjithashtu mund të publikojë materiale të pashtypura dhe të dhëna të përgjithshme të projektit për qëllime referimi. Përveç kësaj, Doktorim do të ketë të drejtë të vendosë një lidhje në faqen e internetit të Doktorim si dhe një kundër-lidhje në të gjitha faqet e internetit të klientit. Me kërkesë të shprehur me shkrim të klientit, Doktorim mund të përmbahet nga emërtimi i projektit si referencë dhe lidhje.

3.4 E drejta e autorit - E drejta e autorit dhe të drejtat e lidhura me gjithçka që krijohet nga Doktorim janë përgjithësisht në pronësi të Doktorim. Doktorim mund t'i disponojë këto të drejta sipas ligjit federal.

3.5 Pronësia - Derisa të bëhet pagesa e plotë, e gjithë pasuria e luajtshme mbetet pronë e Doktorim.

3.6 Përshtatjet - Doktorim rezervon të drejtën për të përshtatur GTC-në, komponentët e tjerë kontraktualë sipas Seksionit 1.4 ose një ofertë ose përbërës individualë të tij për ndryshimin e rrethanave në çdo kohë pa njoftim. Përveç nëse shpallet ndryshe, këto ndryshime hyjnë në fuqi menjëherë. Në lidhje me këtë bëhet referenca në seksionin 4.9.

3.7 Pezullimi i shërbimit - Në rast të mospërmbushjes së një detyrimi të klientit në lidhje me Seksionin 4 - qoftë me dashje, pa vetëdije apo për faj të palës së tretë - Doktorim ka të drejtë të bllokojë ose heqë menjëherë llogarinë, serverin përkatës. shërbimi, përmbajtja, programi, etj. Duke hequr shqetësimin, klienti mundet, nëse është e nevojshme, të çlirohet nga sanksioni përkatës. Në rast shkeljeje të rëndë ose të përsëritur të një detyre, Doktorim rezervon të drejtën të zgjidhë kontratën pa paralajmërim dhe dëmshpërblim si dhe të ndërmarrë veprime ligjore ndaj klientit.

3.8 Mesazhet - Doktorim mund t'i dërgojë të gjitha mesazhet klientit përmes postës elektronike, veçanërisht duke mos përjashtuar njoftimet në lidhje me përmirësimet e produktit ose mirëmbajtjen teknike, faturat, kujtesat e pagesave, konfirmimet e konfigurimit ose përfundimit, të dhënat e humbura të aksesit, etj. Nëse Doktorim ka një adresë kontakti që nuk është më e vlefshme që nga urdhri i klientit, Doktorim do të ketë të drejtë të bëjë pyetje shtesë për hyrjet (ndërfaqja e administrimit të ofruar nga Doktorim, databaza publike WHOIS për emrat e domeneve ose të ngjashme) me të cilat adresa e kontaktit mund të caktohet si e autorizuar në mënyrë unike.

3.9 Zgjidhja e parakohshme e kontratës - Nëse klienti dëshiron të zgjidhë kontratën para kohe pavarësisht një kontrate të vlefshme dhe bashkëpunimi nuk është më i mundur për shkak të mungesës së mbështetjes nga klienti, Doktorim mund të pajtohet vullnetarisht për zgjidhjen e parakohshme të kontratës kundrejt kompensimit. Doktorim ose mund të faturojë shpenzimet efektive ose, në rastin e çmimeve fikse pa faturim të detajuar për orë, të kërkojë një kompensim fikse. Kompensimi fikse nga vëllimi i porosisë origjinale do të jetë 50% deri në fillimin e projektit, 75% në muajin e parë pas fillimit të projektit dhe 100% më pas. Çdo ekzekutim i urdhrit nga ana e Doktorimit do të konsiderohet fillimi i projektit.

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E KLIENTIT

4.1 Bashkëpunimi - Klienti pranon të bashkëpunojë dhe të respektojë afatet për Doktorim për të ofruar shërbimin më të mirë të mundshëm. Nëse nuk disponohet një plan tjetër projekti, një kohëzgjatje maksimale e projektit është 3 muaj për porositë deri në 10,000 CHF, përndryshe shërbimet faturohen dhe mund të shtohet një shtesë prej 10% për punë shtesë për çdo muaj shtesë. E njëjta gjë vlen në mënyrë analoge për porositë mbi 10,000 CHF për një kohëzgjatje maksimale të projektit prej 6 muajsh.

4.2 Të drejtat e palëve të treta - Klienti është vetëm përgjegjës për pranueshmërinë ligjore të emrit të domenit dhe përmbajtjes së faqeve të tij të internetit dhe materialeve të shtypura, si dhe për të dhënat dhe informacionin e ofruar prej tij (punë projektimi, tekste, të dhëna elektronike, imazh të dhëna, etj.) duke përfshirë termat e kërkimit. E njëjta gjë vlen edhe për mbrojtjen e të drejtave të palëve të treta, veçanërisht për të drejtën e autorit, ligjin e konkurrencës dhe ligjin penal.

4.3 E mira për printim - Klienti është i detyruar të kontrollojë të gjitha dokumentet e kontrollit për gabime të çdo lloji dhe t'i kthejë ato menjëherë me korrigjimet e nevojshme. Me miratimin për printim, klienti lëshon materiale të shtypura ose informacione të tjera të prodhimit dhe në këtë mënyrë bie dakord për paraqitjen ose zbatimin.

4.4 Njoftimi për defekte - Shërbimet dhe produktet e ofruara nga Doktorim do të inspektohen nga klienti menjëherë pas marrjes. Nëse klienti dëshiron produkte të papërlyera, duhet të zgjidhen procese cilësore dhe rrjedhimisht më të shtrenjta me garanci të caktuara. Në rastin e riprodhimeve me ngjyra, prerjes, palosjes dhe përfundimit në të gjitha proceset e prodhimit, devijimet e vogla nga origjinali ose shablloni nuk mund të kundërshtohen, veçanërisht nëse palët e treta si printerët gjithashtu përjashtojnë devijime të tilla nga ankesa për arsye teknike ose çmimi. E njëjta gjë vlen në mënyrë analoge për materialet dhe proceset e prodhimit të përdorura. Çdo ankesë duhet të bëhet me shkrim pa vonesë, më së voni brenda 8 ditëve.

4.5 Vonesat - Datat e dorëzimit në përgjithësi duhet të konsiderohen si jo detyruese. Datat e deklaruara korrespondojnë me statusin përkatës të planifikimit. Në rast mospërputhjeje, Doktorimit do t'i jepet një periudhë e arsyeshme mospagimi. Doktorim nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi për çdo vonesë që mund të ndodhë, veçanërisht nëse vonesa të tilla shkaktohen nga palë të treta si shtypshkronjat ose nga ndryshimet me kërkesë të klientit. Në marrëdhëniet me klientin, Doktorim është përgjegjës në përputhje me ligjin zviceran, por jo për dëme jomateriale ose humbje të të ardhurave. Doktorim nuk mban përgjegjësi në rastet e forcës madhore.

4.6 Renditja e motorëve të kërkimit - Doktorim nuk i garanton klientit suksesin e masave të marra. Renditja e një faqe interneti në motorët e kërkimit varet nga faktorë të shumtë mbi të cilët Doktorim nuk ka kontroll, ndaj vetëm shërbimet e Doktorim nuk çojnë domosdoshmërisht drejt suksesit.

4.7 Përputhshmëria e shfletuesit - Doktorim ofron shërbime ueb bazuar në teknologjitë moderne dhe aktuale. Sidoqoftë, në varësi të shfletuesit të internetit dhe sistemit operativ të përdorur, ekrani mund të ndryshojë. Asnjë garanci e përputhshmërisë nuk jepet për teknologjinë me një pjesë tregu më të vogël se 5% në Zvicër ose për sistemet operative dhe versionet e shfletuesit të vjetëruar. Pajisjet celulare si telefonat inteligjentë dhe tabletët në përgjithësi kanë ekrane më të vogla, megjithëse formatet dhe rezolucionet ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme. Prandaj, prezantimi i faqeve të internetit përafrohet me një gjerësi standarde të përbashkët, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe.

4.8 Konfigurimi i serverit - Nëse nuk kërkohet ndryshe, Doktorim vendos emrat e domain dhe serverët me cilësimet bazë për një faqe të re të internetit të Doktorim, ku klienti nuk ka akses të drejtpërdrejtë në administrimin dhe konfigurimin e serverit. Instalimi në web serverë të palëve të treta nuk përfshihet në çmimin bazë, pasi këta serverë nuk kanë domosdoshmërisht specifikimet e nevojshme. Shërbimi i emailit të Doktorim mund të përdoret si akses në ueb nëpërmjet shfletuesit me ndërfaqen ekzistuese të përdoruesit ose nëpërmjet protokolleve POP ose IMAP si shkarkim ose integrim për Outlook, telefonat inteligjentë ose programe dhe pajisje të tjera. Klienti duhet të kërkojë në mënyrë eksplicite një zhvendosje të një hosti ekzistues, një llogarie emaili ose shërbimesh të tjera që lidhen me emrat e domeneve dhe pritjen, përndryshe shërbime të tilla do të ndërpriten.

4.9 Përfundimi i veçantë - Klienti ka të drejtë të zgjidhë kontratën pa paralajmërim me të drejtën për një rimbursim proporcional të kostove të parapaguara për periudhën e mbetur të kontratës, nëse klienti vuan një disavantazh si rezultat i një ndryshimi në përputhje me seksionin 3.6 , e cila do të kishte penguar klientin të lidhë kontratën në momentin e porosisë, gjë që klienti duhet ta vërtetojë në mënyrë të besueshme.

4.10 Pagesa - Klienti është i detyruar të paguajë kostot për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës në përputhje me Seksionin 2. Në rast të pagesës me vonesë, një tarifë rikujtuese prej 20,00 CHF për letër rikujtuese dhe kamatë vonesë prej 15% të shumës së papaguar. do të paguhet shuma nga data e faturës. Përkujtimi do të dërgohet në intervale prej 10 ditësh përpara se të ndërmerren hapat e mëtejshëm. Doktorim rezervon të drejtën t'ia transferojë sendin një pale të tretë për grumbullim. Në rast mospagese të përsëritur dhe rikujtues të pasuksesshëm ose në rast mospagese nga klientë të rinj, Doktorim do të ketë të drejtën të bllokojë aksesin ose të ndërpresë shërbimet. Në këtë rast, aksesi do të riaktivizohet vetëm pasi të jetë marrë pagesa e plotë, plus një tarifë përpunimi prej 100,00 CHF.

4.11 Punë Shtesë - Doktorim mund të refuzojë të kryejë punë që nuk janë brenda fushëveprimit të përgjegjësive të Doktorim ose katalogut të produktit në fuqi ose mund të ngarkojë klientin për një punë të tillë në përputhje me kohën dhe përpjekjen e kërkuar. Shembuj të një shërbimi të tillë me pagesë, zakonisht me një tarifë për orë, përfshijnë, por nuk kufizohen në përmirësimet e shërbimit, restaurimin e një faqe interneti të administruar nga klienti që është modifikuar pa dashje, mbështetjen e postës elektronike në lidhje me ndërfaqet dhe sistemet ose instalimet e jashtme dhe përshtatjet në serverët e uebit të palëve të treta. Për transaksionet në domen, tarifa e përpunimit është të paktën 20,00 CHF për transaksion.

4.12 Të drejtat e zgjeruara të përdorimit dhe të dhënave të papërpunuara - Klienti në thelb ka të drejtat e përdorimit të dakorduara sipas renditjes që disponon. Veçanërisht në lidhje me shkrepjet e fotografive, disa foto të zgjedhura, duke përfshirë redaktimin e imazhit ose përpunimin e imazhit për një qëllim të caktuar, janë të zakonshme. Të drejtat e zgjeruara të përdorimit mund të blihen për një tarifë të vogël shtesë, ku përpunimi shtesë i imazhit ose redaktimi i imazhit do të faturohen veçmas. Dorëzimi i të dhënave të papërpunuara nuk është parashikuar dhe do të faturohet shtesë nëse është e nevojshme.

4.13 Limitet - Për produktet me limite (trafiku, numri i faqeve, numri i adresave të postës elektronike, etj.), klientit do t'i tarifohet vëllimi shtesë sipas çmimit të publikuar nëse tejkalohet limiti përkatës.

4.14 Përdorimi - Klienti është i detyruar të përdorë siç duhet shërbimet që i ofrohen në përputhje me Seksionin 1.4. E drejta e klientit për të përdorur shërbimet nuk është e transferueshme dhe ekziston vetëm për klientin ose kompanitë dhe punonjësit e tij. Nëse transferohen të drejta të caktuara përdorimi, klienti është përgjegjës për informimin e palëve të treta përkatëse dhe në përgjithësi është gjithashtu përgjegjës për to.

4.15 Kufizimet - Në përgjithësi është e ndaluar të operoni ose promovoni, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të ashtuquajturat faqe ose përmbajtje për të rritur dhe shkarkim, shërbime IRC (përfshirë bots, bouncer, etj.), shërbime të ndarjes së skedarëve (peer-to-peer, etj.). ) ose përmbajtje potencialisht të paligjshme ose fyese. Për më tepër, klienti heq dorë nga ekzekutimi i programeve ose skripteve ose funksionimi i sajteve që dëmtojnë burimet e sistemit në dëm të klientëve të tjerë. Për më tepër, klienti është i detyruar të respektojë kufirin e hapësirës së ruajtjes.

4.16 Përgjegjësia - Klienti është i vetëm përgjegjës për të gjithë përmbajtjen, lidhjet dhe veprimet që lidhen me llogarinë, serverin dhe materialet e printuara të përdorura prej tij. Doktorim GmbH nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme direkte ose indirekte për shkak të problemeve teknike, dështimit të serverit, humbjes së të dhënave, gabimeve në transmetim ose arsyeve të tjera, dhe Doktorim GmbH në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjëse për fitimet e humbura, dëmet indirekte dhe dëmet pasuese. Për më tepër, Doktorim GmbH nuk do të marrë përsipër asnjë kosto për ofrimin e shërbimeve nga palët e treta. Doktorim GmbH gjithashtu nuk do të jetë përgjegjëse për dëmtimet e funksionalitetit dhe dëmtimet e shkaktuara nga programet e palëve të treta të përdorura.

4.17 Adresat e kontaktit - Duke u regjistruar, klienti pranon të japë informacion të saktë dhe të plotë. Këto përfshijnë, nëse ka, kompaninë, personin e kontaktit, adresën postare, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike. Klienti është i detyruar të njoftojë Doktorim brenda 10 ditëve në rast të ndryshimeve të rëndësishme për të shmangur vështirësitë në kontaktim dhe vonesa. Nëse të dhënat e kontaktit rezultojnë të paplota, të pasakta ose jo të përditësuara dhe identiteti i klientit mund të përcaktohet vetëm me përpjekje joproporcionale ose nëse njoftimet për klientin nuk mund të dërgohen, Doktorim do të marrë të drejtën të ndërpresë ofrimin e shërbimeve të tij ose të zgjidhë kontratën në mënyrë të jashtëzakonshme pa paralajmërim dhe kompensim. Doktorim gjithashtu ka të drejtë të faturojë klientin për çdo kosto të shkaktuar për shkak të të dhënave të kontaktit të vjetruara, të paplota ose të pasakta, ku tarifa minimale do të jetë 20,00 CHF.

4.18 Privatësia - Klienti është përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të faqes së internetit dhe fjalëkalimit të lidhur. Ai është gjithashtu përgjegjës për të gjitha veprimet e shkaktuara nga fakti që klienti u ka dhënë vizitorëve akses në faqen e tyre të internetit ose ka kaluar fjalëkalimin dhe është përgjegjës për të gjitha pasojat e përdorimit ose keqpërdorimit të faqes ose fjalëkalimit të tyre. Klienti pranon që të dhënat personale rreth tij/saj mund të ruhen dhe transferohen te palët e treta, sipas nevojës. Kjo vlen veçanërisht për transmetimin e të dhënave të nevojshme për regjistrimin e emrave të domenit, ku të dhëna të tilla mund të publikohen më pas.
 

KUSHTET E PËRDORIMIT

QËLLIMI

1.1 Cilësia e Shërbimit - Kushtet e përdorimit synojnë kryesisht të mbrojnë mjedisin operativ të Doktorim në mënyrë që cilësia e shërbimit të mos cenohet në interes të shumicës së klientëve. Klientët që kalojnë serverin ose llogarinë e tyre ose pjesë të tij palëve të treta janë të detyruar t'i informojnë ata në përputhje me rrethanat dhe gjithashtu do të jenë përgjegjës ndaj Doktorim për palët e treta të tilla.

NDALIMET

2.1 Shkelja - Të gjitha të dhënat, përmbajtja dhe aktivitetet, si dhe promovimi ose pjesëmarrja në të tilla që shkelin ligjin zviceran janë të ndaluara. Kjo përfshin publikimin ose shpërndarjen e të dhënave të mbrojtura nga ligji për të drejtën e autorit ose shpërndarjen.

2.2 Racizmi - Publikimi ose shpërndarja e përmbajtjes ose sfondit racist nuk lejohet. Doktorim ka të drejtë të përcaktojë përkufizimin e racizmit në raste të paqarta.

2.3 Abuzimi - Aktivitetet, si dhe promovimi ose pjesëmarrja në të tilla, të cilat konsiderohen të padëshiruara sipas rregullave përgjithësisht të njohura të sjelljes në internet (Netiquette / RFC1855), nuk lejohen. Kjo përfshin shpërndarjen (e shumëfishtë) të padëshiruar të mesazheve të padëshiruara (spam, UCE, etj.) si dhe sulmet kundër sistemeve të tjera të lidhura me internetin (DDoS Attack, Spoofing, etj.) Doktorim ka të drejtën e përkufizimit të netiquette ose komponentëve të tij . Për më tepër, klienti duhet të përmbahet nga konsumi i tepërt i gjerësisë së brezit, d.m.th. nëse burimet e disponueshme të rrjetit dëmtohen në dëm të klientëve të tjerë.

SHKELJE

3.1 Përkufizimi - Çdo mosrespektim ose pandërgjegjshmëri e një ndalimi të përmendur në Seksionin 2 konsiderohet shkelje, qoftë e qëllimshme, pa dijeninë ose për faj të palës së tretë. Një shkelje e tillë mund të identifikohet duke shqyrtuar raportet apo ankesat e palëve të treta ose - sipas rastit - me shenja të dukshme në mekanizmat e kontrollit të sistemit të Doktorim.

3.2 Pasojat - Faktori vendimtar këtu është se sa serioze e konsideron këtë Doktorim dhe në rast ndëshkimi duhet të zbatohet proporcionaliteti i duhur. Në çdo rast dhe në minimum, klienti do të paralajmërohet. Në rast shkeljesh serioze ose të shumëfishta, Doktorim rezervon të drejtën të ndërpresë një kontratë ose abonim pa paralajmërim ose të bllokojë menjëherë përkohësisht përmbajtjen, shërbimin, llogarinë ose serverin në fjalë.