1Select your date

  • Available
  • Not available

2Select your time

Please select date to filter times

3Select visit


Professional statement

Nga viti 2014 ushtron detyrën e tij në klinikën private stomatologjike “redentis” në Kamenicë.
  • Klinika stomatologjike "Redentis" (Stomatolog) on Kamenicë , 01.01.2014

Education

Filloi studimet në fakultetin e mjekesisë dega Stomatologji në Universitetin e Prishtinës në vitin 2007 dhe përfundoi studimet në janar të vitit 2014.
Në vitin 2015 ka hapur klinikën private stomatologjike “Redentis”.
Në vitin 2021 ka filluar studimet specialistike në Kirurgji Orale në Qendrën Klinike Universitare të Stomatologjiesë në Prishtinë.
  • Fakulteti Mjeksisë (Stomatologji) - 01.01.2007 - 01.01.2014
    Bachelor
  • Qendra Klinike Universitare të Stomatologjisë (Kirurgji Orale) - 01.01.2021
    Studime specialistike

Services

Service - Visit Price
Kontrollë — 30 minutes
50.00
Mbushje estetike kompoziti posteriore dhe anteriore — 30 minutes
Undefined
Mjekimi endodontik i dhëmbëve — 30 minutes
Undefined
Protetikë stomatologjike — 30 minutes
Undefined
Implantologji — 30 minutes
Undefined
Kirurgji orale — 30 minutes
Undefined
0.00

Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars